Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

İç Kontrol Sistemi

1) İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR?

İç denetim; kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder. Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.

2) İÇ KONTROLÜN AMACI NEDİR?

1. Faaliyetlerin etkin ve verimli olması (Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.)
2. Mali Raporların Güvenilirliği (Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.)
3. Yürürlükteki mevzuata uyum (Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.)
4. Varlıkların korunması (Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.)

3.İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAKLARI

4. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1. Kontrol ortamı standartları
- Etik değerler ve dürüstlük.
- Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
- Personelin yeterliliği ve performansı
- Yetki devri
2. Risk değerlendirme standartları
- Planlama ve programlama
- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3. Kontrol faaliyetleri standartları
- Kontrol stratejileri ve yöntemleri
- Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
- Görevler ayrılığı
- Hiyerarşik kontroller
- Faaliyetlerin sürekliliği
- Bilgi sistemleri kontrolleri
4. Bilgi ve iletişim standartları
- Bilgi ve iletişim
- Raporlama
- Kayıt ve dosyalama sistemi
- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5. İzleme standartları
- İç kontrolün değerlendirilmesi
- İç denetim

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.


5) İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR

İç Kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. Kurumun tüm personeli görevlerini yerine getirirken belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer faaliyetleri ile birleşerek birim hedeflerine, birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kurumun her seviyesinde görev alan çalışanlar, iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle tüm çalışanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.
- Üst Yönetici (Rektör)
- Harcama Birimleri
- Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
- İç Denetim Birimi

6) İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLAN ÇALIŞMA EKİBİ LİSTESİ

AD-SOYAD TELEFON E-POSTA
Prof.Dr. Recep ÇIBIK 0 224 294 26 56 (61001) serefk@uludag.edu.tr
Okt. Elif ERTÜRK 0 224 294 26 56 (61008) dmehmet@hotmail.com
Okt. Sevilay UMUT 0 224 294 26 56 (61041) hasanshn@uludag.edu.tr
Okt. Füsun ŞAHİN 0 224 294 26 56 (61015) fsahin@uludag.edu.tr
Zeki YÜZÜKIRMIZI (Yüksekokul Sekreteri) 0 224 294 26 56 (61005) horuc@uludag.edu.tr
Gülten TOPÇU (Tekniker) 0 224 294 26 56 (61018) gultentopcu@uludag.edu.tr
Feyza HİÇDURMAZ (Memur) 0 224 294 26 56 (61016) feyza@uludag.edu.tr

7) PERSONEL VERİ GİRİŞ YETKİ LİSTESİ

AD-SOYAD UNVANI OTOMASYON/YETKİLER
Şeref KARA Prof.Dr. (Müdür) UDOS; görme, onaylama,
E-BÜTÇE
KBS
SGB.net; onaylama
Stratejik Plan Otomasyonu; görme, yazma, onaylama
Mehmet DOĞAN Okumtan (Müdür Yardımcısı) UDOS; okuma, yazma ve onaylama
Web Sayfası; duyuru, design, güncelleme
Elif ERTÜRK Okutman UDOS; standart kullanıcı
Zeki YÜZÜKIRMIZI Yüksekokul Sekreteri E-bütçe
KBS
SGB.net
Öğrenci ve Personel Otomasyonu; okuma, yazma, onaylama
UDOS; birim amiri (okuma ve onaylama)
Mustafa ÇABUK Şirket Personeli Say2000i,okuma,yazma ve onaylama
Öğrenci Otomasyonu>
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Gülten TOPÇU Tekniker Say2000i;okuma,yazma ve onaylama
E-bütçe; okuma yazma
SGB.net;taşınır mal işlem fişi girme
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Nazlı KÖSEOĞLU Şirket Personeli Say2000i,okuma,yazma ve onaylama
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
E-Bütçe; okuma, yazma
Yıldırım ÇALIŞKAN Bilgisayar İşletmeni Say2000i,okuma,yazma ve onaylama
E-Bütçe; okuma, yazma
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)
Belgin PALABIYIK Şirket Personeli Say2000i,okuma,yazma ve onaylama
Personel Otomasyonu
UDOS;standart kullanıcı (görme ve yazma)

8) GÖREV TANIMLARI

9) ORGANİSAZYON ŞEMASI