ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yabancı dil öğretiminde uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversite bünyesinde İlahiyat Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüler için, Arapça dışında yabancı dil eğitimi veren Yabancı Diller Yüksekokulunu; Arapça dilinde eğitim veren İlahiyat Fakültesini,
b) Dekan: Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanını,
c) Düzey: Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesine göre öğrencinin başarısıyla ilgili durumunu,
ç) Hazırlık Sınıfı: İlgili birim bünyesinde kurulan yabancı dil hazırlık sınıfını,
d) Hizmet içi eğitim grubu: Üniversite öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve meslek? gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla, ilgili birimlerde ve eğitim verilen yabancı dillerde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıllığına seçilip Müdür/Dekan tarafından görevlendirilen toplam beş kişinin oluşturduğu grubu,
e) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
f) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
g) Program ve materyal geliştirme grubu: İlgili yabancı dillerde eğitim-öğretim programı ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını; materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini, duyurulmasını sağlamak amacıyla üç yıllığına seçilip Müdür/Dekan tarafından görevlendirilen toplam sekiz kişinin oluşturduğu grubu,
ğ) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
ı) Sınav ve değerlendirme komisyonu: Program ve materyal geliştirme grubuyla iş birliği içerisinde yoklama, ara sınav, yeterlik, muafiyet ve genel sınavların içerik ve uygulanma yöntemlerinin belirlenmesini; sınav sonuçlarının değerlendirilip programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlerde ve eğitim verilen yabancı dillerde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıllığına seçilip Müdür/Dekan tarafından görevlendirilen toplam sekiz kişinin oluşturduğu komisyonu,
i) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
j) Yüksekokul: Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
k) İlgili birim kurulu: Yüksekokulda, Yüksekokul Kurulunu; İlahiyat Fakültesinde Fakülte Kurulunu,
l) İlgili birim yönetim kurulu: Yüksekokulda Yüksekokul Yönetim Kurulunu; İlahiyat Fakültesinde Fakülte Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesinin öngördüğü, yabancı dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini B1 düzeyinde kazandırmaktır.
Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Üniversitede hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretim; Arapça dışındaki yabancı dillerde Yüksekokul, Arapça dilinde İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülür. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimiyle ilgili konular; program ve materyal geliştirme grubu, sınav ve değerlendirme komisyonu, hizmet içi eğitim grubu tarafından hazırlanır, Müdür ve/veya Dekan tarafından onaylanır. Bu üç grup, çalışmalarını birbirleriyle eşgüdüm ve işbirliği içinde yürütür.
Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu ve isteğe bağlı olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.
Yabancı dil seviye tespit/muafiyet sınavı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin, öğrenim görecekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili yabancı dilde, öğrencilerin dil bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet için, yabancı dil seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB) puan gerekir. Uluslararası ortak önlisans/lisans programına kabul edilen öğrencilerin muaf olmaları için, ilgili programın öngördüğü yabancı dil koşulunu sağlamaları gerekir.
(2) Seviye tespit/muafiyet sınavından alınan puana göre, öğrencinin;
a) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,
b) Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği
belirlenir.
(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:
a) Yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
b) Bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespitine yönelik olarak yapılan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), PNDS (Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache) ve benzeri sınavların birinden Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesinin öngördüğü B1 düzeyinde puan alanlar,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı) ve KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden aşağıdaki tabloda belirtilen asgari puanı ya da eşdeğerini alanlar;

 

Hazırlık
Eğitimi

 

Üniversite Muafiyet Sınavı

 

KPDS

 

ÜDS

 

TOEFL

 

IELTS

 

FCE

 

CAE

 

CPE

 

DALF

 

PNDS

CBT

IBT

PBT

İngilizce

70

70

70

173

61

500

5,5

B

C

C

Fransızca

70

70

70

B2

Almanca

70

70

70

B2

Arapça

70

70

(4) Yukarıdaki üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puan, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
(5) Yabancı dil seviye tespit sınavı, aşağıdaki tabloda yer alan sayısal notlar kullanılarak değerlendirilir ve harf notları belirlenir;

Sayısal /Sınav Notu

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

85-100

AA

4.0

80-84

BA

3.5

75-79

BB

3.0

70-74

CB

2.5

60-69

CC

2.0

55-59

DC

1.5

50-54

DD

1.0

40-49

FD

0.5

0-39

FF

0.0

(6) Son üç yılda alınmış olması koşuluyla, eş değer kabul edilecek puanları gösteren belgelerin her yıl akademik takvimde belirlenen ders değiştirme tarihleri içerisinde Müdürlüğe teslim edilmesi ve onaylanması gerekir.
Hazırlık sınıfına kayıt
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin düzenleyeceği esaslara ve takvime göre belirlenen katkı payını yatırarak kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.
Akademik takvim
MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, yaz öğretimi uygulaması saklı kalmak kaydıyla, akademik yıl esasına göre yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim takvimi, Yabancı Diller Yüksekokulunda Yüksekokul Kurulunun, İlahiyat Fakültesinde ise Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.
Hazırlık sınıfı seviye grupları
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(2) Seviye tespit sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir:
a) Başlangıç seviyesi  :A1
b) Temel seviye           :A2
c) Orta seviye               :B1
ç) Üst-orta seviye        :B2
d) İleri seviye               :C1
(3) Bir öğrencinin intibakı, ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim başladıktan sonra yarıyıl içindeki başarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna yapılabilir.
Seviye gruplarının öğretim programları
MADDE 12 – (1) Grupların haftalık dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma, dinleme, konuşma şeklinde programlanır. Sınıf dışı ödev ve proje çalışmaları yürütülebilir. Her grupta programlanan dersler ve bunların haftalık ders saatleri, ilgili birim kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam şartı aranır. Devamsız olan öğrenciler yaz öğretimine katılabilir.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, kendi bölümlerine/programlarına başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı ya da başarısız olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, kazandıkları bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, yeterlik sınavlarına alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.
İzinler
MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları, 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre değerlendirilir.
Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararıyla bir yarıyılda en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Kısa süreli sınavlar haberli ya da habersiz yapılabilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si, kısa süreli sınavların ortalamasının %30’u, ödevlerin ortalamasının %20’sinin toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı genel başarı notunun belirlenmesinde birinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı %50’dir. Ara sınavların tarihleri, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir.
Ara sınav
MADDE 16 – (1) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak ve yıl sonu yeterlik sınavına hazırlık amacıyla yapılır.
Kısa süreli sınav
MADDE 17 – (1) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılır.
Ödev
MADDE 18 – (1) Ödevler; öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, dış dünyada da kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalarından oluşur.
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı; hazırlık sınıfını ilk kez okuyan öğrenciler için bahar yarıyılı sonunda; hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler için ise güz yarıyılı sonunda Ocak ayı içerisinde yapılır.
Mazeret sınavı
MADDE 20 – (1) Ara sınavlara giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.
(2) Yüksekokulda ve İlahiyat Fakültesinde, ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da sağlık raporuyla belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde bir dilekçeyle yönetime başvurmak zorundadır. Mazeretleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın son haftasında mazeret ara sınavları yapılır. Kısa süreli sınavlara, yeterlik ve düzey belirleme sınavlarıyla yıl sonu ve yaz öğretimi sonunda yapılan sınavlara katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.
Hazırlık sınıfı bitirme sınavı
MADDE 21 – (1) Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerden iki yarıyılın genel başarı notu ortalaması 60 (CC) ve üzerinde olanlar, ikinci yarıyılın sonunda yapılan yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin yıl sonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının %50’siyle yeterlik sınavından aldığı notun %50’sinin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 (CB) ve üzeri olması gerekir.
(2) %30’un altında yabancı dille okutulan derslere yer veren bölüm/programlarda, devam koşulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler, yerleştirildikleri bölüm/programlara başlayabilirler. Ancak bu öğrenciler sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçeyle Müdürlüğe/Dekanlığa başvurur. Öğrenci dilekçeleri, Müdür/Dekan tarafından kurulan komisyonda incelenir ve sonuçlandırılır.
Hazırlık sınıfı öğretimi süresi
MADDE 23 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.
(3) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek üçüncü yarıyıl (güz yarıyılı) sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.
(4) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, talepleri halinde ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
(5) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer veren enstitü, fakülte veya yüksekokul öğrencileri; hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremeseler bile önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan derslerin dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.
(6) Yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 24 – (1) Her eğitim-öğretim yılında, isteğe bağlı yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci sayılarının bölümlere göre dağılımı, eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi hazırlık sınıflarına başvurular, kayıt işlemleri sırasında ilgili birim tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığıyla veya ilgili birimin uygun görmesi halinde elektronik ortamda yapılır.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, isterlerse akademik takvimde belirtilen ders değiştirme tarihleri içerisinde bir dilekçeyle hazırlık sınıfından ayrılabilirler. Bu süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı ve ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programa devam edebilirler, başarı notu en az 60 (CC) ve üzerindeyse bölümünde okutulan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil eğitiminde, hazırlık sınıfının tekrar edilmesi, kontenjan durumuna göre ilgili birim kurulu tarafından kararlaştırılır.
Yaz dönemi eğitimi-öğretimi
MADDE 25 – (1) Yaz öğretiminin açılması durumunda öğretim, 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ancak yaz öğretimi sonunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu, hazırlık sınıfında uygulanan ölçütler çerçevesinde belirlenir.
Kayıtsız öğrenci
MADDE 26 – (1) Hazırlık sınıfı derslerine, kayıtsız öğrenci kabul edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 27 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil I ve II dersleridir.
Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 28 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte ilgili birim tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olurlar.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin notu; Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre harf notuna çevrilir ve bu not, her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir.
(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
(4) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulu tarafından verilir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 29 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Müdürlükçe görevlendirilir.
(2) Derslerin yürütülmesinden fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorumludur.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı
MADDE 30 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin müfredatı, Yabancı Diller Yüksekokulu program ve materyal geliştirme grubu tarafından belirlenir ve fakülte/yüksekokullara bildirilir. Fakülte/yüksekokullar, bu müfredatı öğrencilerin görebilecekleri şekilde ilan eder ve ilgili öğretim elemanlarına bildirirler.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 31 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.
Başarı durumu
MADDE 32 – (1) Başarı durumu, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Ortak Önlisans/Lisans Hazırlık Programları
Uluslararası ortak önlisans/lisans hazırlık programları
MADDE 33 – (1) Uluslararası ortak önlisans/lisans programına kabul edilen ancak programın öngördüğü yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ilgili birim hazırlık sınıfına kayıt yaptırırlar.
(2) Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda hazırlık sınıfı başarı koşullarını ve/veya uluslararası önlisans/lisans programının öngördüğü yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler.
(3) Bu öğrenciler, yarıyıl başlangıcını izleyen bir ay içerisinde dilekçeyle başvurmaları halinde, programın öngördüğü yabancı dil eğitimini ve sınavlarda aranan yeterlik koşulunu kendi olanaklarıyla yurtdışında yerine getirebilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Diğer Merkezi Sınavlar
Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Uludağ Üniversitesi merkezi yabancı dil yeterlik sınavı; her eğitim-öğretim yılında Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri enstitülerinde yüksek lisans yapmak isteyen adaylara yönelik olarak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce dillerinde Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Yeterlik sınavı ücreti, Yüksekokul tarafından teklif edilir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Erasmus değişim programları kapsamında, yurt dışında eğitim öğretim görecek Üniversitenin öğrencilerine yönelik yabancı dil sınavı, her eğitim-öğretim yılında Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde Kasım ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Erasmus sınavı ücreti, Yüksekokulun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav ücreti, Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Yabancı Diller Yüksekokuluna ödenir.
(5) Sınava girmeyenlere ücret iadesi yapılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uludağ Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.